Monday, December 22, 2008

Function SaveFile in Visual C++ 2008

void DoFileSave(HWND hwnd)
{
OPENFILENAME ofn;
wchar_t szFileName[MAX_PATH] = _T("");

ZeroMemory(&ofn, sizeof(ofn));

ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
ofn.hwndOwner = hwnd;
ofn.lpstrFilter = _T("Text Files (*.txt)\0*.txt\0All Files (*.*)\0*.*\0");
ofn.lpstrFile = szFileName;
ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
ofn.lpstrDefExt = _T("txt");
ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT;

if(GetSaveFileName(&ofn))
{
HWND hEdit = GetDlgItem(hwnd, IDC_MAIN_EDIT);
if(SaveTextFileFromEdit(hEdit, szFileName))
{
SendDlgItemMessage(hwnd, IDC_MAIN_STATUS, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)_T("Saved..."));
SendDlgItemMessage(hwnd, IDC_MAIN_STATUS, SB_SETTEXT, 1, (LPARAM)szFileName);
}
}
}

1 comment:


 1. - Tên Nhạc tiểu tử này đúng là có thực lực ngũ phẩm cao cấp Luyện Dược sư.

  Lương Ngọc ở trong đám người chăm chú mà nhìn Nhạc Thành, trong mắt xuất hiện một lãnh ý.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  - Thật cường hãn, thực lực thật sự quá mạnh.

  - Thật là đẹp trai, ta rất thích.

  Một đám nữ sinh nhìn Nhạc Thành mà ánh mắt tràn đầy tình ý, các nàng đã quên đi Lương Ngọc lúc nãy.

  - Ngươi tên là Nhạc Thành phải không? Nhạc Thành ngươi trước hết đi xuống đi.

  Lão giả áo đen một hồi mới khôi phục lại tinh thần, tin tức này nhất định phải nói ngay với viện trưởng.

  Nếu viện trưởng biết không biết sẽ cao hứng đến mức nào nữa.

  ReplyDelete