Saturday, August 23, 2014

កម្មវិធី Play Book អានសៀវភៅខ្មែរយ៉ាយត្រជាក់ភ្នែក លើទូរសព្ទ Android

Google Play Book ជាកម្មវិធីអានសៀវភៅអេឡិកត្រូនិចរបស់ Google សម្រាប់ទូរសព្ទ Android។​ កម្មវិធីនេះអាចរកបានក្នុង Play Store សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួន តាមរយៈការវាយពាក្យគន្លឹះ "Google Play Book"។

តែអ្នកនៅស្រុកខ្មែរពុំទាន់អាចទាញយកកម្មវិធីនេះពី Play Store បានទេ​ ដោយសារតែវាពុំទាន់គាំទ្រទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ ដូច្នោះលោកអ្នកអាចទាញយក នៅទីនេះ

កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងអានសៀវភៅខ្មែរទម្រង់ epub ដែលជាទម្រង់ទំនើបមួយ ត្រូវបានបង្កើតតាមរយៈការសរសេរកូដ html។ (មើលការណែនាំនៅទីនេះ)។

សាកល្បងជាមួយសៀវភៅគំរូភាសាខ្មែរ ទី១ ទី២

ចុច Menu -> Display option លោកអ្នកនឹងកន្លែងដូរទំហំអក្សរ និងប្ដូរទម្រង់សម្រាប់ការអាននៅពេលថ្ងៃ ឬយប់។


11 comments:

 1. Canadian Smartphone Maker Blackberry Acquires Mobile Technology Start-Up Movirtu


  digital marketing agency, restartbox.com)- Canadian smartphone manufacturer Blackberry bought on Thursday mobile start-up Movirtu, a UK-based firm whose virtual SIM technology enables an individual to have both a personal and business number on a single mobile device, with separate billing for voice, data and messaging usage on each number.
  This simply means that users can conveniently make a switch from work profiles to personal ones and vice versa without carrying multiple devices or SIM cards.
  "Clearly this fits nicely within the strategy we have so far articulated. We are building recurring revenue streams in value-added services and providing more value to enterprises," declared the head of BlackBerry's enterprise unit John Sims.

  ReplyDelete
 2. Pizzazz outcome by Iris Dankner

  Provided by notable furniture in Cambodia construction materials, the only brief from owners of the above kitchen was a glowing and glittering kitchen to designer Iris Dankner.
  The designer then emphasized the theme by altering the previous structure. For instance, a symmetrical clerestory windows on either ends of the space. "I also introduced a feature coffered ceiling in this area to add to the elegance and help draw the eye up through the voluminous space. In addition, we relocated the stairwell to another area, giving the room a graceful, easy flow."
  "The modern luminaires over the breakfast table at the other end of the room were selected by the owner and are actually inverted, to localize the play of light."
  "Contrast also plays an important part in this room's aesthetic," added Dankner. "The floor and table are in a custom dark stain to contrast the white cabinets. The walls above, in taupe, offer a more subtle contrast – the tone here was taken from the color of the parchment blind."

  ReplyDelete
 3. Pastoral flair

  Provided by notable furniture in Cambodia
  construction materials, the featured kitchen was designed to inherit the rusty-style of the house in a neutral and monochromatic profile.
  Creamy white color is the predominant element in the design. For instance, the cabinetry and overhead cupboards are in this accent and feature exposed paneled doors and drawers which are the reminiscent of a classical design. The black-painted countertops provide an industrial workspace. The chandeliers, faucets, and limestone floor tiles also contribute to the old-world ambience.
  The central, freestanding island serves as both food prep and entertaining zone. Made from chocolate solid wood with high-gloss granite countertop in yellow and white specks, the island contains an open shelving that houses books and other accessories. The seating also provide a sense of antiquity.

  ReplyDelete
 4. The Sophisticated Loft


  This is the sophisticated loft has been created by Fimera Design Studio’s portfolio, as construction in Cambodia
  construction materials stated.
  One more thing, the Skylights fill up the double-height lower level with natural light, composing a comfortable atmosphere.
  In addition, the cozy fireplace pierces through the large grey partition separating the kitchen from the living zone and dining space.
  Furthermore, the Dark floating stairs lead to the second living space, where a second fireplace penetrates the wooden walls.
  Indeed, the floor of the house was also shelter for the master bedroom and a second guest bedroom, one displays bold yellow and green furniture and furnishings and the other combining white and different brown tones.

  ReplyDelete
 5. The Unconventional Lifestyle


  This house interior was decorated to meet the unconventional lifestyle, trustworthy to furniture shop in Cambodia
  construction materials said.
  One more thing, the interior is every element has its own personality, reflecting itself into the unity of the whole.
  In addition, the white walls create the feeling that the apartment is much more spacious than it actually looks.
  Furthermore, this attic apartment offers stunning views and a carefree lifestyle; include candles, light bulbs hanging from the ceiling, personalized items, a sloping ceiling with exposed beams.

  ReplyDelete
 6. The Contemporary Seatoun Heights House

  Here is the contemporary Seatoun Heights House, leading to furniture shop in Phnom Penh
  construction materials stated.
  One more thing, this house has been designed to take advantage of the spectacular views and the existing established vegetation.
  According to the architects said, “The bedroom level is excavated back into the hillside forming a base to the upper more, open and light, living level.
  The bedroom level undulates in and out, allowing light in and views out, giving each bedroom a different character and aspect.
  The lighter form of the living level above flows across the bedroom level wrapping around an existing small flat lawn and garden to the northwest of the house.
  The floor level steps down towards the lawn and allows views back through the house and out to the harbor beyond”.

  ReplyDelete
 7. A part of the nature – A hillside home design by David Battersby and Heather Howat

  "No house should ever be on a hill. It should be of the hill. Belonging to it." this quote from architect Frank Lloyd Wright influences the design of this spectacular dwelling by David Battersby and Heather Howat, as delivered by trustworthy construction in Cambodia
  construction materials.
  "We were immediately inspired by the scale of the trees, the exposed bedrock, the hillside and the driveway, which runs over an existing stream," Battersby said.
  "The house is quite monolithic and modest from the street. Visitors are sometimes shocked when they come through the door, because the street facade belies the glamorous courtyard space. The relationship between the pool area and the interior space of the house is a clear reflection of the clients' social nature." he added.

  ReplyDelete
 8. Startling décor by John Malick

  "This is a unique place, and it needed a similarly special design response," architect John Malick said of the concept in creating the featured property, according to reliable furniture shop in Phnom Penh
  construction materials information.
  "The client liked the idea of preserving part of California's architectural history, in particular the Spanish colonial style adopted by the Oppenheimer family, which once owned all the land in the Preserve."
  "With its thick walls, large overhangs and loggias, this has always been an architectural style well suited to the hot California climate," stated Malick. "For this house, we chose to use the metaphor of a small farm property in southern Spain. These farms usually comprise a collection of small buildings clustered around a central courtyard."
  The interior of the house continues the traditional aesthetic and architecture with simple palettes and tones.

  ReplyDelete